Avís legal

A l’efecte de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa l’usuari que el titular del lloc web és la Fundació Privada Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l’Alzheimer (a partir d’ara Fundació Pasqual Maragall), amb domicili social al carrer Wellington, 30, de Barcelona (08005), proveïda de NIF núm. G 64869290, amb adreça electrònica www.fpmaragall.org, i que es troba inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb número 2478 en data 16/09/2008.

Ús i servei del lloc web

L’usuari pot triar en quin idioma (català, castellà o anglès) vol accedir als continguts del web, així com a la gestió de tots els serveis que s’hi ofereixen.
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles i a no fer servir els serveis o informacions que s’hi contenen per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquest avís legal.
La Fundació Pasqual Maragall pot interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol servei o de tots els que s’hi presten, en qualsevol moment i sense previ avís.

Drets de propietat intel·lectual

La Fundació Pasqual Maragall és titular (o els seus llicenciants, en cas d’existir-ne) dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web. En qualsevol cas, la Fundació Pasqual Maragall disposa de l’autorització corresponent per donar l’ús que cregui convenient als seus continguts.
Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació de tots dels continguts d’aquest lloc web o d’una part, així com el seu disseny. Aquests actes d’explotació només es poden dur a terme mitjançant l’autorització expressa de la Fundació Pasqual Maragall i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de la Fundació Pasqual Maragall dels drets de propietat intel·lectual esmentats.

Limitacions de responsabilitat

La Fundació Pasqual Maragall no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis que s’hi ofereixen. En conseqüència, la Fundació Pasqual Maragall i qualsevol possible proveïdor de continguts no són responsables de les possibles interrupcions del servei, demores, mal funcionament i, en general, qualsevol inconvenient que tingui l’origen en causes que escapen del control de la Fundació Pasqual Maragall o els proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major. La Fundació Pasqual Maragall tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat de tots els continguts facilitats a través del lloc web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. La informació esmentada s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se infal·libles, i s’han de contrastar, si escau, amb altres fonts abans d’adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Totes les opinions, mesures o actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus que siguin adoptades per l’usuari, ho són al seu exclusiu compte i risc.
La Fundació Pasqual Maragall no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.
Llevat que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, la Fundació Pasqual Maragall no intervé, participa ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant enllaços publicitaris.