Política de privadesa

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

El titular responsable del tractament de les dades:
Fundació Privada Pasqual Maragall per la Investigació sobre l´Alzheimer, (des d´ara, la Fundació).
Carrer de Wellington, 30, de Barcelona (08005).
NIF núm. G-64869290
Correu electrònic: gdpr@fpmaragall.org

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

Les finalitats de la recollida de dades són:
• Gestió de assistència, inscripcions i votacions de l’esdeveniment Brain Film Fest.
• Envio d’informació d´interès relacionada amb el esdeveniment o amb la sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte.
L´informem a aquest respecte que podrà donar-se de baixa en qualsevol moment de la manera indicada en cada enviament rebut o enviant un correu electrònic a gdpr@fpmaragall.org
La base legal per al tractaments és: l´autorització de l’interessat, que es considera atorgada a l’omplir els diferents formularis, acceptar la present política de protecció de dades i en acceptar les casellas per l’enviament d’informació d’interès. 
El termini de conservació: Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió.

3.- Destinataris de les dades personals

Per obligació legal: a l’administració tributària per a pagament d’impostos, a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial.

4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Portabilitat: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a la Fundació, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.- www.aepd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, la Fundació aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.